Всички текстове и изображения са интелектуална собственост или на
Хр. Великов, или на техните притежатели. Ползването им (както и ползването на отделни техни части/фрагменти) без изрично писмено разрешение не е позволено.