Графичен дизайнер, отговорности и личностни качестваили за квалификацията, професията и най-вече наредбите

Графичния дизайнер "изпълнява" куп съществени дейности, на които видно е ще трябва да се посвети отделен пост. "Изпълнението на всички тези дейности с необходимото качество и срокове" - може да се прочете в наредбата за придобиване квалификация по професията "Графичен дизайнер" - "изискват от графичния дизайнер да бъде организиран и отговорен, да има добри умения за комуникация и работа в динамична среда, да владее чужд език, да учи бързо и да притежава творчески и художествени способности, нестандартно мислене и креативност." Ако при първи прочит на горните редове нищо не смущава, според мен ще е много странно. Ето защо - при това изброяване на отговорности и качества редът би следвало да е тъкмо наобратно. Логично на първо място следва да са качествата, необходими на графичния дизайнер: креативност, творчески и художествени способности, нестандартно мислене. Този списък от качества би могъл и следва да бъде много по-дълъг, но ще се придържам към цитата.

Отговорностите не знам да ги повтарям ли, да ги коментирам ли... Това да учи бързо ме развеселява, да владее чужд език - това днес е валидно за всеки, дори и да няма професия. На първо място са изведени качествата "организиран и отговорен", като по-важното според мен е отново на второ място. Е добре аз съм отговорен, но не много организиран - в крайна сметка не съм нито професионален военен, нито милиционер - и убеден съм тази неорганизираност, така както я разбирам аз, повече ми помага, отколкото пречи. Тъкмо тя е едно от нещата, предпоставящи в голяма степен споменатото на предпоследно място нестандартно мислене - защо - отново ще трябва отделен пост. Но ако сте решили да придобиете кфалификация по професията графичен дизайнер - посочените на първо място качества - разбира се необходими, повярвайте - в никакъв случай не са по-важни от изтикани в края. Напротив!

Ако се интересувате от наредбата, която цитирам - ами много сериозна наредба си е - НАРЕДБА № 76 от 26.09.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Графичен дизайнер" - официална и актуална. Може да я изтеглите кликвайки тук.

И ако имате интерес към професията и притежавате - като е написано - творчески и художествени способнисти, - изобщо не му мислете много. Професията графичен дизайнер е всичко друго, но не и скучна, много организирана и предполагаща строг ред и дисциплина - последните са си направо силно противопоказни ако работите като графичен дизайнер.